%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b9%db%b1%db%b8_%db%b1%db%b1%db%b3%db%b5%db%b3%db%b8

كسى كه منتظر ميماند تا انتخاب شود،
هيچوقت خوشبختى را تجربه نخواهد كرد!
براى خوشبخت شدن بايد جسور بود و
دل را به دريا زد!
اصلاً بايد هرچه در اين دلِ لعنتى ميگذرد را بريزيد بيرون!
نهايتش اين است؛
زندگي ات را با “اي كاش” ها پيش نميبرى….

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.