نظر

IMG_20160831_232045

نداشتن نظر، بهتر از
داشتن نظرات نادرست است؛
ناباوری،بهتر از باور به خطاست !

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.